Social

491แฟนคลับชอบ

พันธมิตร


จำนวนผู้เข้าชมแล้ว

web counter html

ข่าวสารกิจกรรม

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ของ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ประจำปี 61 ณ วัดปทุมทอง ต.สามโคก อ.เมือง จ.ปทุมธานี วันที่ 24 ก.ค. 61       

   ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวน พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาและจตุปัจจัย ณ วัดปทุมทอง อำเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี ในวัน อังคาร ที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  กำหนดการ เวลา ๐๘.๑๕  น. พนักงานทุกท่าน พร้อมกันบริเวณหน้าอาคาร ๑ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที เวลา ๐๘.๓๐  น. เริ่มเคลี่อนขบวนแห่เทียนพรรษาจาก...

สถาบันนวัตกรรมได้ออกเผยแพร่พร้อมสาธิตนวัตกรรมที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับพื้นที่ 10 จังหวัดของ บภ.3.2 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 61 ณ ห้องประชุม บภ.3.2 จังหวัดพิษณุโลก

   ในปัจจุบันการให้บริการบรอดแบนด์ของ บมจ. ทีโอที นั้น ระบบอุปกรณ์การกําลังถือว่าเป็นส่วนท่ีสําคัญอย่างมากเพราะเป็นเหมือนหัวใจหลักที่ทําให้อุปกรณ์ในระบบอื่น เช่น ระบบสื่อสัญญาณ ระบบโครงข่ายหลัก สามารถทํางานอยู่ได้ ถ้าหากระบบการกําลังเกิดเหตุขัดข้องขึ้น ก็ทําให้ระบบต่างๆ ข้างต้นไม่สามารถทํางานได้ อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเสียอุปกรณ์ระบบการกำลัง โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รับข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ แล้วส่งข้อมูลให้เซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรโตคอล SNMP  โดยแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์และสามารถแจ้งเตือนผ่านทาง SMS หรือ Line Application ได้

ผลิตภัณฑ์

                         ระบบบัตรคิว (TOT Smart Q): เป็นการบูรณาการ Hardware ,Software และ Process เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนากระบวนการระบบคิวเดิมที่ใช้อยู่ให้มีศักยภาพด้านการรวบรวมข้อมูลทางตรงจากลูกค้า และรวบรวมสถิติการเข้ามาใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลในเชิงภาพหรือกราฟได้...

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)        บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการที่ดี และ เบ็ดเสร็จ จึงได้พัฒนาระบบรับชำระแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการของทีโอทีและผู้ประกอบการรายอื่น โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมาให้บริการ ภายใต้ชื่อ “JUST PAY” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ณ ศูนย์บริการลูกค้า ของ บริษัท...

1.) ใช้แทนอุปกรณ์ Customer Edge Router (CE) 2.) สามารถตรวจสอบคุณภาพการใช้งานอินเตอร์ได้ตลอดเวลาแบบ SLA (Service Level Agreement) 3.) ตรวจสอบด้านความปลอดภัย 4.) จัดทรายงานประจำเดือนหรือประจำวันด้วยความเป็นกลางเชื่อถือได้ หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ ตามความต้องการของลูกค้า

ประกอบด้วย 1.) ชุดควบคุมกลาง 1 2.) ชุดเรียกคิว 4 3.) ชุดรับความคิดเห็น 4 4.) ลำโพงภายใน 1 5.) จอแสดงคิวรวม 1   1.) ส่วนควบคุมกลาง สามารถ รองรับการแสดงตัวเลข คิวได้ทั้ง 3 หลัก หรือ 4 หลัก 20 ช่องบริการ 2.) อุปกรณ์แสดงผลแบบ Dot...