ผลิตภัณฑ์

S10K P4E (สําหรับบุคคล ทั่วไป)

  • ใชงานภายในอาคาร ที่พักอาศัย
  • ใชกับ Load ตอเนื่องสูงสุด 10 A.
  • ปองกันและทน Surge ไดสูงสุด 10 KA
  • มี 4 เตารับ ,
  • Breaker เปนแบบ Earth Leakage Breaker ที่จะ off ระบบเมื่อเกิด ไฟฟารั่ว

ราคาขาย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)(ทุนอุปกรณ์+ค่าวิจัย+ค่าดำเนินการ+กำไร)
-ราคาขายภายใน TOT(กำไร = 0)     1,850 บ.
-ราคาขายภายนอกTOT                   2,500 บ.
-ราคาตลาด                                 3,200 บ.

หมายเหตุ เหมาะสําหรับการใชงานที่มีการเสียบเขา-ออก บอยๆ และอุปกรณที่ออนไหว ตอไฟกระโชก เชน เครื่องเสียง คอมพิวเตอร ทีวี เปนตน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *