ส่วนนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสารสนเทศ (ซนฐ.)
ศูนย์ภายใต้ส่วนงาน

 • ศูนย์นวัตกรรมระบบโครงข่ายบริการ(ขซนฐ.)

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. จัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบให้บริการงานนวัตกรรมและโครงข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันนวัตกรรมทีโอที บมจ.ทีโอที
  2. ศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบให้บริการงานนวัตกรรมและโครงข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ
  3. ศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบให้บริการเชิงพาณิชย์ อันนำมาซึ่งการสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  4. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพบริการต่างๆ ของ บมจ.ทีโอที ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ งานกระบวนการและโครงข่าย
  5. ดำเนินการนำทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับงานนวัตกรรม มาสร้างให้เกิดมูลค่าเพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย
  6. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  7. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ศูนย์นวัตกรรมซอฟท์แวร์(ซซนฐ.)

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. จัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่น ฐานข้อมูลในทุกแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันนวัตกรรมทีโอที บมจ.ทีโอที
  2. ศึกษา วิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
  3. ศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบ ระบบ เครื่องมือในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เชิงพาณิชย์ อันนำมาซึ่งการสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  4. ควบคุม/ดูแลเวอร์ชั่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรทางซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่น ฐานข้อมูล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  5. พัฒนาซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่น ฐานข้อมูล ในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อการพาณิชย์ทั่วไป และการลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายองค์กร
  6. ดำเนินการจัดทำคู่มือ มาตรฐาน ความต้องการ Specification ที่ใช้ในงานนวัตกรรมพัฒนาซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่น ฐานข้อมูล
  7. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  8. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report) 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ศูนย์ทดสอบซอท์แวร์และความมั่นคงสารสนเทศ(ทซนฐ.)

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. จัดทำแผนปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อ การใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และความมั่นคงทางสารสนเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ทีโอที
  2. วิเคราะห์/ศึกษาทดสอบ/ คุณภาพ ประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อ การใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และความมั่นคงทางสารสนเทศเพื่อใช้ในกิจการ ภายใน บมจ.ทีโอที
  3. ดำเนินการทดสอบ/วิเคราะห์/ศึกษาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อ การใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และความมั่นคงทางสารสนเทศ
  4. ศึกษาปัญหาข้อบกพร่องหรือสาเหตุเสียของเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและซอฟท์แวร์ด้านความมั่นคงสารสนเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
  5. ดำเนินการจัดทำคู่มือ มาตรฐาน ความต้องการ Specification ที่ใช้ในงานทดสอบ/วิเคราะห์/ศึกษา คุณภาพ ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อการใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และความมั่นคงทางสารสนเทศ
  6. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  7. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ผซนฐ.)

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. จัดทำแผนปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ทีโอที
  2. ศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อคุณภาพการให้บริการ บมจ.ทีโอที
  4. ศึกษาปัญหาข้อบกพร่องหรือสาเหตุเสียของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    เพื่อพัฒนานวัตกรรมและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  5. ดำเนินการจัดทำคู่มือ มาตรฐาน ความต้องการ Specification ที่ใช้ในงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  7. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ศูนย์แผนงานและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ(มซนฐ.)

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. ดำเนินการจัดทำแผนงานและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ทีโอที
  2. จัดทำ บริหาร ควบคุม ติดตาม มาตรฐานการพัฒนาซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่น
  3. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ยกระดับคุณภาพบริการ การทำงาน การวิจัยพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  4. จัดทำและรวบรวมระบบข้อมูลและเอกสารกลาง เอกสารสำคัญ เกี่ยวกับนวัตกกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ร่วมประสานงาน และวางแผนดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน และภาครัฐอื่นๆ
  6. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  7. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ศูนย์ Help desk และซอฟท์แวร์วิสาหกิจไอที(วซนฐ.)

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. จัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับงาน Helpdesk และบ่มเพาะนวัตกรรมซอฟท์แวร์วิสาหกิจไอที เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ของ ทีโอที
  2. ศึกษาและวิจัยและดำเนินการบริหารระบบงาน Helpdesk และบ่มเพาะนวัตกรรมซอฟท์แวร์วิสาหกิจไอที
  3. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลความรู้งาน Helpdesk และบ่มเพาะนวัตกรรมซอฟท์แวร์วิสาหกิจไอที
  4. ดำเนินการสรรหาพันธมิตรในการพัฒนาซอฟท์แวร์และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นตลาดกลางของธุรกิจซอฟท์แวร์
  5. ดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์และประสานงานกับผู้ประกอบการภายในและภายนอกเกี่ยวกับธุรกิจซอฟท์แวร์
  6. ศึกษาปัญหาข้อบกพร่องหรือสาเหตุของซอฟท์แวร์ เพื่อสนับสนุนบ่มเพาะนวัตกรรมซอฟท์แวร์วิสาหกิจไอที
  7. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  8. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย