ส่วนนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสารสนเทศ (ซนฐ.)

– จัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมซอฟท์แวร์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
– ศึกษา วิจัยนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT เช่น Sensor ต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและเหมาะสม
– วิจัย พัฒนา สร้างต้นแบบนวัตกรรมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT เช่น Sensor ฯลฯ และส่งมอบให้ หน่วยธุรกิจ นำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์
– ศึกษาและประยุกต์ใช้ไอพีแอดเดรสเวอร์ชั่น 4 และเวอร์ชั่น 6 และ USN sensor networks
– ศึกษาปัญหา ข้อบกพร่อง หรือเหตุเสีย ของต้นแบบนวัตกรรมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
– ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IoT เช่น Sensor ฯลฯ เพื่อให้หน่วยธุรกิจ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
– ดูแลระบบ/ อุปกรณ์ที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ IoT ฯลฯ เพื่อเตรียมส่งมอบให้หน่วยธุรกิจ รวมทั้งการ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและสนับสนุนงานทางเทคนิค
– จัดทำข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมซอฟท์แวร์และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ IoT เช่น Sensor ฯลฯ พร้อมทั้งประสำนงานกับส่วนส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อจัดทำเป็นฐำนข้อมูลกลาง
– จัดทำกระบวนการทำงานและคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามหน้าที่ส่วนงาน
– กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์/บริการ และติดตาม ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตา,มาตรฐานที่กำหนด
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ศูนย์ภายใต้ส่วนงาน

  • ศูนย์นวัตกรรมระบบโครงข่ายบริการ(ขซนฐ.)
  • ศูนย์นวัตกรรมซอฟท์แวร์(ซซนฐ.)
  • ศูนย์ทดสอบซอท์แวร์และความมั่นคงสารสนเทศ(ทซนฐ.)
  • ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ผซนฐ.)
  • ศูนย์แผนงานและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ(มซนฐ.)
  • ศูนย์ Help desk และซอฟท์แวร์วิสาหกิจไอที(วซนฐ.)