Elementor #172

 นายสรรเสริญ ทรงเผ่า
ส่วนส่งเสริมนวัตกรรม (ผส.สวบ.2)
– วางกรอบ แนวทางในกำรค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในภาพรวม และส่งเสริมนวัตกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
– บูรณาการแผนปฏิบัติการของส่วนงานภายใต้สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานของหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
– จัดทำแผนธุรกิจและประสานงานให้มีการดำเนินงานตามแผน
– บริหารและการจัดการองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
– ด ำเนินการเกี่ยวกับทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
– ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำนวัตกรรมไปสู่การทำธุรกิจ
– วางแผนและบริหารข้อมูลประวัตินวัตกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ที่มีอยู่ นำมาจัดทำพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย เป็นระบบ Web-enabled เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
– แสวงหาพันธมิตร และสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนวัตกรรม
– จัดทำและบริหารสัญญาทางธุรกิจและข้อตกลงการให้บริการระหว่างกัน (SLA) กับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท
– บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
– ดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีของโครงการวิจัยและพัฒนา และของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานนวัตกรรม
– จัดทำฐานข้อมูลกลาง และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลองค์ความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น ข้อมูลวิศวกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร เป็นต้น
– จัดทำกระบวนการทำงานและคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามหน้ที่ส่วนงาน
– ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ศูนย์ภายใต้ส่วนงาน

  • ศูนย์แผนงานนวัตกรรม
  • ศูนย์นวัตกรรมเชิงรุกและทุนวิจัย
  • ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
  • ศูนย์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และสัญญา
  • ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ศูนย์สนับสนุนนวัตกรรม