ส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล (ผนฐ.)
ศูนย์ภายใต้ส่วนงาน

ศูนย์นวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ทางสาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
1. จัดทำแผนปฏิบัติการงานเกี่ยวกับคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ
2. จัดทำและดูแลระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025
3. วิเคราะห์และประเมินผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
4. จัดทำและดูแลระบบบริหารจัดการลูกค้า
5. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ศูนย์นวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ไร้สาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
1. บริหารงาน รับบริการงานตรวจสอบ / ทดสอบอุปกรณ์
2. ตรวจสอบรายงานอุปกรณ์ทดสอบ และรับคืนอุปกรณ์ทดสอบ
3. บันทึกและควบคุมเอกสารของงานตรวจสอบ / ทดสอบ
4. ประสานงานในการจัดทำ ติดตามแผนงานและงบประมาณของส่วนงาน
5. ติดตาม และดำเนินการตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ
6. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
7. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมเชิงพาณิชย์แบบครบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
1. จัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการ และการดำเนินงานตามแผนงานด้านนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมแบบครบวงจร
2. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมแบบครบวงจร
3. ศึกษา วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมรองรับการให้บริการและผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมแบบครบวงจร
4. วิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม ในรูปแบบครบวงจรเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาร่วมพันธมิตร
5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
6. ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและสนับสนุนงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่เกี่ยวข้อง
8. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
9. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ศูนย์นวัตกรรมโครงข่ายเพื่อการพัฒนา

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
1. จัดทำแผนงาน/แผนปฏิบัติการ และการดำเนินงานตามแผนงานด้านนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์การเชื่อมโยง(Connected) ระบบโครงข่าย ระบบคลาวค์
ระบบเนื้อหาสาระบริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบแอพพลิเคชั่น และระบบตรวจจับสำหรับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)
2. ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบตรวจจับสำหรับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)
3. วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมรองรับการให้บริการและผลิตภัณฑ์โครงข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับ Internet of Things (IoT)
4. วิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ระบบโครงข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับเทคโนยี Internet of Things (IoT)
5. วิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ระบบโครงข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบตรวจจับสำหรับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)
6. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมการเชื่อมโยง(Connected)
7. ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและสนับสนุนงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการทรัพย์สินทางปัญญาในงานที่เกี่ยวข้อง
8. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
9. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ศูนย์ต่อยอดและประเมินผลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
1. ศึกษาโจทย์วิจัย และสนับสนุนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.ดูแลบริหารการนำต้นแบบและผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดใช้งานภาคสนามและเชิงพาณิชย์หรือประกวดสิ่งประดิษฐ์
3. ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของแผนงานและผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งที่อยู่ระหว่างการวิจัยและการนำไปใช้งาน
4. ประสานงานเกี่ยวกับแผนงบประมาณ การเงินและกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม
5. ดูแลบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุต้นแบบและพัสดุจากงานนวัตกรรมที่ใช้งานจริงของส่วนงาน
6. ประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลและผลงานวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม
7. ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือและทรัพย์สินถาวรของส่วนงาน
8. ติดตามผลข้อมูลตัวชี้วัดของส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม
9. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
10. สนับสนุนงานผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
11. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
12. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย