ส่วนนวัตกรรมระบบตอนนนอกและระบบป้องกัน (รนฐ.)

– จัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับนวัตกรรมระบบตอนนอกและระบบป้องกันโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
– ศึกษา วิจัยผลิตภัณฑ์ระบบตอนนอกและระบบป้องกันโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์และระบบที่มีคุณภาพและเหมาะสม
– วิจัย พัฒนา และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ระบบตอนนอกและระบบป้องกันโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– ศึกษาปัญหาข้อบกพร่องหรือเหตุเสียของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในระบบตอนนอก และระบบป้องกัน โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
– ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและสนับสนุนงานทางเทคนิค
– จัดทำข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมระบบตอนนอกและระบบป้องกัน พร้อมทั้งประสานงานกับส่วนส่งเสริมนวัติกรรม เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง
– จัดทำกระบวนการทำงานและคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามหน้าที่ส่วนงาน
– กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์/บริการ และติดตาม ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ศูนย์ภายใต้ส่วนงาน

  • ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระบบป้องกันและกราวด์
  • ศูนย์สนับสนุนนวัตกรรมระบบตอนนอกและระบบป้องกัน
  • ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ตอนนอก
  • ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางแสง