ส่วนนวัตกรรมระบบตอนนนอกและระบบป้องกัน (รนฐ.)
ศูนย์ภายใต้ส่วนงาน

 • ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระบบป้องกันและกราวด์

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. ควบคุม ติดตามงานวิจัยและพัฒนารูปแบบ/ออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือทางระบบป้องกันและกราวด์ ศึกษาพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เพื่อไปใช้งานกับอุปกรณ์โทรคมนาคมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
  2. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินเทคโนโลยีอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้งานใน บมจ. ทีโอที
  3. ให้คำปรึกษา เผยแพร่ และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  5. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ศูนย์สนับสนุนนวัตกรรมระบบตอนนอกและระบบป้องกัน

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. ดำเนินการจัดทำแผนนวัตกรรมระบบตอนนอกและระบบป้องกันได้ตรงตามความต้องการใช้งาน
  2. ควบคุม/ดูแล การสำรวจ ติดตั้ง ติดตาม และดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดผลสำเร็จ และนำไปใช้งานของต้นแบบงานวิจัยนวัตกรรมตอนนอกและระบบป้องกัน
  3.จัดทำแผนงบประมาณการเงินฯลฯ , สนับสนุนการดำเนินการของส่วนงานในเรื่องการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
  4. จัดทำฐานข้อมูลความรู้/ฐานข้อมูลของงานวิจัยและบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุต้นแบบและพัสดุจากนวัตกรรมที่ใช้งานจริงของส่วนงาน
  5. ให้คำปรึกษา/แก้ไขทางเทคนิค เผยแพร่ และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในงานที่เกี่ยวข้อง
  6. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  7. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ตอนนอก

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. ควบคุม ติดตาม ดำเนินการและพัฒนารูปแบบ/ออกแบบอุปกรณ์/วิธีการทำงานระบบตอนนอกให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  2. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินเทคโนโลยีอุปกรณ์ตอนนอก อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้งานใน บมจ.ทีโอที
  3. ให้คำปรึกษาเผยแพร่และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ควบคุมติดตามการจัดทำฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมระบบตอนนอกและระบบป้องกัน
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  6. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  7. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางแสง

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. ควบคุม ติดตาม ดำเนินการพัฒนา ออกแบบอุปกรณ์ทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับการบริการสื่อสารสายใยแก้วนำแสง เพื่อนำมาใช้งาน บมจ.ทีโอที
  2. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารสายใยแก้วนำแสง เพื่อนำมาใช้งานใน บมจ.ทีโอที
  3. ให้คำปรึกษา เผยแพร่ และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  5. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย