ส่วนบริการทดสอบและสอบเทียบ (ทนฐ.)
ศูนย์ภายใต้ส่วนงาน

 • ศูนย์ระบบคุณภาพ (ภทนฐ.)

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. จัดทำแผนปฏิบัติการงานเกี่ยวกับคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ
  2. จัดทำและดูแลระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  3. วิเคราะห์และประเมินผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
  4. จัดทำและดูแลระบบบริหารจัดการลูกค้า
  5. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ศูนย์ธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์ (ธทนฐ.)

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. บริหารงาน รับบริการงานตรวจสอบ / ทดสอบอุปกรณ์
  2. ตรวจสอบรายงานอุปกรณ์ทดสอบ และรับคืนอุปกรณ์ทดสอบ
  3. บันทึกและควบคุมเอกสารของงานตรวจสอบ / ทดสอบ
  4. ประสานงานในการจัดทำ ติดตามแผนงานและงบประมาณของส่วนงาน
  5. ติดตาม และดำเนินการตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ
  6. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  7. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ศูนย์ทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคม (ททนฐ.)

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. จัดทำแผนปฏิบัติการงานสอบเทียบเครื่องมือวัด
  2. ให้บริการตรวจสอบ เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อการตรวจรับ
  3. ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแก่ส่วนงานใน – นอก บมจ. ทีโอที
  4. ควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์มาตรฐานอ้างอิงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  5. ให้บริการทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุชุมชน ตามความร่วมมือกับ สำนักงาน กสทช.
  6. ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางด้านมาตรวิทยา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งาน
  7. ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้อง
  8. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  9. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
  10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ตอนนอก (ตทนฐ.)

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. ตรวจสอบ บริหารงาน ทดสอบ คัดเลือก ประเมินเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม/เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการใหม่ ๆ เกี่ยวกับ เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสัญญาณ
  ตามความต้องการของ บมจ. ทีโอที
  2. ดำเนินการให้บริการ ทดสอบผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม/การสื่อสัญาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากลหรือตามความต้องการของลูกค้า
  3. ปฏิบัติหรือดำเนินกิจกรรมของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ
  4. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด (สทนฐ.)

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. ตรวจสอบ บริหารงาน ทดสอบ คัดเลือก ประเมินเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม/เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการใหม่ ๆ เกี่ยวกับ เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสัญญาณ
  ตามความต้องการของ บมจ. ทีโอที
  2. ดำเนินการให้บริการ ทดสอบผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม/การสื่อสัญาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากลหรือตามความต้องการของลูกค้า
  3. ปฏิบัติหรือดำเนินกิจกรรมของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ
  4. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • ศูนย์ซ่อมเครื่องมือวัด (ซทนฐ.)

  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Job  Accountability)
  1. จัดทำแผนปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องมือทดสอบ
  2. ให้บริการซ่อมเครื่องมือทดสอบแก่ส่วนงานใน ภายนอก บมจ. ทีโอที
  3. ให้บริการซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือทดสอบแก่ส่วนงานในภูมิภาค
  4. ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีงานซ่อม เพื่อพัฒนางานซ่อมเครื่องมือทดสอบ
  5. ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง
  6. กำกับ/ควบคุม/ดูแลงานภายในศูนย์
  7. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Monthly Report)
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย