ส่วนบริการทดสอบและสอบเทียบ (ทนฐ.)
http://www.tottcal.com/

– จัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
– บริการ ทดสอบ ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานสากล หรือตามความต้องการของลูกค้า
– บริการ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานสากลหรือตามความต้องการของลูกค้า
– บริการซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบอื่น ๆ
– บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ตามระบบมาตรวิทยาของการวัด
– ควบคุมและรักษา ระบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ มาตรฐานอ้างอิงทางไฟฟ้า เพื่อให้เป็นไปตามระบบมาตรวิทยาสากล
– ศึกษาปัญหาข้อบกพร่อง หรือเหตุเสียของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในโครงข่ายโทรคมนาคม และระบบอื่น ๆ
– ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
– ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและสนับสนุนงานทางเทคนิค
– จัดทำข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับบริการซ่อม ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด พร้อมทั้งปราสานงานกับส่วนส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง
– จัดทาำกระบวนการทำงานและคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามหน้าที่ส่วนงาน
– ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ศูนย์ภายใต้ส่วนงาน

  • ศูนย์ระบบคุณภาพ (ภทนฐ.)
  • ศูนย์ธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์ (ธทนฐ.)
  • ศูนย์ทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคม (ททนฐ.)
  • ศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ตอนนอก (ตทนฐ.)
  • ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด (สทนฐ.)
  • ศูนย์ซ่อมเครื่องมือวัด (ซทนฐ.)