ส่วนนวัตกรรมระบบตอนนอกและระบบป้องกัน (รวบ.2)

 

ส่วนนวัตกรรมระบบตอนนอกและระบบป้องกัน (รวบ.2)

– จัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
– ศึกษา วิจัยผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสม
– วิจัย พัฒนา และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารทางสายและไร้สาย
– ศึกษาปัญหาข้อบกพร่องหรือเหตุเสียของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารทางสายและไร้สาย
– ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
– ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและสนับสนุนงานทางเทคนิค
– จัดทำข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมทั้งประสานงานกับ
ส่วนส่งเสริมนวัติกรรม เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง
– จัดทำกระบวนการทำงานและคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามหน้าที่ส่วนงาน
– กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์/บริการ และติดตาม ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ศูนย์ภายใต้ส่วนงาน

ศูนย์นวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ทางสาย
ศูนย์นวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ไร้สาย
ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมเชิงพาณิชย์แบบครบ
ศูนย์นวัตกรรมโครงข่ายเพื่อการพัฒนา
ศูนย์ต่อยอดและประเมินผลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์