เกี่ยวกับเรา

[metaslider id=1787]

ติดต่อเรา

65 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000

โทร. 025812023

TOT Innovation Institute

65 Pathumsamphun Rd., Bangprok, Pathum Thani, Pathum Thani 12000

Tel. +66(0)25812023

Map

ประวัติความเป็นมา

 
ปี 2505 รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยจะต้อง มีการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งทางเทคนิคและการบริหารงานโทรคมนาคม จึงได้จัดทำแผน ขอความช่วยเหลือจากกองทุนพิเศษ ของสหประชาชาติ (The United Nations Special Funds) ซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่า The United Nations Development Program.( UNDP). เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม โทรคมนาคมและศูนย์ทดสอบและพัฒนา( Tele communications Training, Test and development Centre) ขึ้นในประเทศไทย
ปี 2506 โครงการนี้ได้รับการอนุมัติในวาระการประชุมครั้งที่ 10 ของกองทุน พิเศษแห่ง สหประชาชาติ โดยได้ให้ สหภาพโทรคมนาคมเป็นองค์กรที่รับผิดชอบการบริหาร (Executive Agency) ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงาน (Operating Agency) โครงการ ในระยะที่ 1 ใช้เวลา 5 ปี งบประมาณ US$2,806,000.00 (ประมาณ 70,150,000.00 บาท US$1 = 25 บาท โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปี พ.ศ. 2539) โดยเริ่มตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2507 เป็นต้นมา ในระยะเริ่มแรกของโครงการ ได้มุ่งเน้นการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโทรคมนาคม สำหรับ ศูนย์ทดสอบและพัฒนาจะเป็นการดำเนินการ ในลำดับถัดไป จนกระทั่งในปลายโครงการระยะแรก ศูนย์ฝึกอบรมโทรคมนาคม ได้เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2510 (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อตามองคาพยพใหม่ เป็นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตั้งอยู่ที่ถนน งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี) ส่วนศูนย์ทดสอบและพัฒนา ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเวลาต่อมา (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคนิค)
ปี 2511 รัฐบาลไทยได้จัดทำแผนขอความช่วยเหลือในระยะที่ 2 เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ในด้านผู้เชี่ยวชาญ และได้รับอนุมัติ ในเดือนมิถุนายน ปีเดียวกัน โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ. ศ. 2512 จนเสร็จสิ้นโครงการ ในปี พ.ศ. 2515
และในปี 2511 ได้มีการแต่งตั้งนายโอฬาร เพียรธรรม เป็นหัวหน้าศูนย์ทดสอบและพัฒนา
ปี 2512 ศูนย์ทดสอบและพัฒนาได้โอนมาสังกัดองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดยในระยะแรก สังกัดอยู่กับกรมไปรษณีย์โทรเลข
ปี 2516 องค์การโทรศัพท์ฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงองคาพยพ ศูนย์ทดสอบและพัฒนาถูกจัดให้เป็น กองทดสอบและพัฒนาสังกัด ฝ่ายวิศวกรรม
ปี 2530 องค์การโทรศัพท์ฯ ได้ปรับปรุงองคาพยพใหม่ เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน และเพื่อการให้บริการมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น กองทดสอบและพัฒนา ได้ยกฐานะเป็นส่วนทดสอบ และพัฒนา สังกัดด้านวิศวกรรมและโครงการ
ปี 2538 องค์การโทรศัพท์ฯได้ปรับปรุงองคาพยพอีกครั้งหนึ่ง และได้ยกฐานะ ส่วนทดสอบและ พัฒนา เป็น ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคนิค
ปี 2546 ได้ยกฐานะเป็น สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปี 2547 ได้ยกฐานะเป็น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )
ปี 2548 – ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันนวัตกรรม ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน )